Általános Szerződési Feltételek


Jegyértékesítés mint jegyvásárló felhasználó


 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a PayPortal Zrt. (7300 Komló, Petőfi Sándor utca 6. 1/2., Adószám: 25839432-2-02, továbbiakban: Szolgáltató), valamint a jegyértékesítő felületet használó jogi és természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között harmadik fél (továbbiakban Rendezvényszervező) által szervezett rendezvény (továbbiakban Rendezvény) belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás használatának feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező érvényű feltételeket és kötelezettségeket.
 2. A Szolgáltató webes jegyértékesétő felületet (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet események és rendezvények (a továbbiakban: Rendezvény) belépőjegyeinek értékesítésének elősegítésére. A Szolgáltató a Felhasználók részére a Rendszerében listázott Rendezvények belépőjegyeinek értékesítését biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás). Szolgáltatás nem minosül engedélyköteles szolgáltatásnak.
 3. A Szolgáltatás ellenértéke, vagyis a rendezvény belépő jegyek kizárólag bankkártyás fizetéssel vásárolhatók meg. A bankkártyás fizetés szolgáltatója a Barion Payment Zrt. mely tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, a 2011-es Elektronikus Pénzrol szóló EU direktíva és a 2013. évi CCXXXV. törvény alapján. Engedély száma: H-EN-I-1064/2013, intézmény azonosító: 25353192
 4. A Felhasználó Szolgáltató Rendszerének használata során fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben meghatározott körben hozzájárult.
 5. Felhasználó köteles valós adatait megadni a Szolgáltatás használata során. Hibásan megadott adatokból eredő károkért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, azért sem Szolgáltató, sem a Szolgáltatás elősegítése érdekében igénybe vett partnerei nem vonhatók felelősségre.
 6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók rendeléseit vagy vásárlásait, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
 7. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, Felhasználóra, a Rendezvényszervezőre, továbbá minden olyan természetes és jogi személyre kiterjed, aki vagy amely a Rendszer bármely elemét bármilyen formában, illetve célból felhasználja.
 8. Rendezvényszervező, valamint az általa szervezett Rendezvényre belépőjegyet vásárló Felhasználó közötti, a rendezvényen történő részvétel feltételeit, illetva a köztük létrejött jogviszony feltételeit külön szerződések és megállapodások tartalmazzák. A Szolgáltató a Rendezvényszervező által a Rendezvényre, illetve a Rendezvényen igénybevehető szolgáltatásokra vállalt kötelezettségekért felelősséget nem vállal, továbbá jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító, számlázó partnerek, sem pedig egyéb alvállalkozók tevékenységére.
 9. A Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Felhasználó között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Felhasználó pedig megfizeti a belépőjegy ellenértékét.
 10. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 11. Szolgáltató Rendszerén belül a Rendezvényszervezői aloldalakra szintén eltérő, a Rendezvényszervező által biztosított szerződési feltételek az irányadóak. Az ezen az oldalakon közölt információk hitelességéért, illetve az esetleges téves információkból erendendő károkáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató a Rendezvényszervező által saját, Szolgáltató Rendszerén belüli aloldalára felvitt semmilyen adattal, rendezvénnyel kapcsolatban nem vállal felelősséget.
 12. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 13. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 14. A vásárlás útján a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan kézbesített vásárlást megerősítő emailes adatok igazolják. A Szolgáltató saját rendszerén belül minden rendelésről, illetve a rendelés adatairól bejegyzést készít, melyet az aktuális rendezvény időtartamáig köteles megőrizni.
 15. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató mindent megtesz a zavartalan működés érdekében, ugyanakkor nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 16. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 17. Az Szolgáltatás sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére.
 18. Felek rögzítik, hogy Szolgáltatót nem terheli felelősség a szolgáltatással összefüggésben Felhasználó oldalán jelentkező adatkiesésből, rendszerhasználatból vagy átmeneti elérhetetlenségből fakadó közvetlen vagy közvetett azon károkért, amelyek a Felhasználó oldalán merülnek fel.
 19. Az ÁSZF rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.
 20. A kizárólag elővételes e-ticket formájában létező belépőjegyek szabadon átruházhatók. A Felhasználó kijelenti, hogy a belépőjegyét csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-ét és a Rendezvény házirendjét elfogadta, továbbá a Rendezvényre történő beléptetéskor ténylegesen belépő nevét előzetesen igazolja a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Ezt követően Szolgálató továbbítja a Rendezvényszervező felé az új, átadott belépővel belépésre jogosított nevét.
 21. A belépőjegyek fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a belépőjegyeket a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyeken a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a belépőjegyek felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.
 22. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.
 23. A Rendezvényszervező fenntarthatja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvén bármely részletében történő szükgéses változtatásra.
 24. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Felhasználót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a belépőjegyek visszaváltására, a belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A belépőjegyek árán felül sem a Rendezvényszervező, sem a Szolgáltató nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód.
 25. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.
 26. A belépőjegyek visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a belépőjegyek visszaváltójának. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a Rendezvényszervező köteles a saját és a Rendezvény honlapján, illetve a Szolgáltatói oldalon is folyamatosan szerepeltetni.
 27. A beépőjegyek Szolgáltató által történő esetleges visszaváltása esetén a Szolgáltató a kezelési költséggel csökkentett (3+1%-tól 5+1%-ig) összeget utalja vissza a Felhasználó által használt bankkártyára.
 28. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.
 29. Felhasználó kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a belépőjegyeket ezek ismeretében vásárolta meg.
 30. A saját nyomtatású jegyeket a Felhasználó a sikeres vásárlást követően PDF formátumban saját email címére kézbesítve maga nyomtathatja ki. Az E-ticket belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott E-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.
 31. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan is ellenőrizheti, ellenőzés után azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet Felhasználóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.
 32. Az online fizetést követően Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a belépőjegy értékesítési szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában a (sérült jegyek pótlásának kivételével) Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét a Rendezvényszerveő utasításától eltérően visszatéríteni.
 33. A Belépőjegy visszaváltásának vagy cseréjének elsődleges kötelezettje a Rendezvényszervező.
 34. Írásban közölt Felhasználói panaszra legkésobb 30 napon belül köteles Szolgáltató érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni. A szóban közölt szóbeli panaszt Szolgáltatónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzokönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni.

Jegyértékesítés mint rendezvényszervező


 1. Szolgáltatás megrendelése írásban, aláírt megrendelő lapon történik. Megrendelés leadására kizárólag eseményenként van mód.
 2. A Megbízott az előzetes szolgáltatási árajánlatot mindaddig tájékoztató jellegűnek tekinti, míg a Megbízó nem pontosította a jegyértékesítő felületre, a rendszer használatűra vonatkozó igényeit, valamint nem adta át a jegyértékesítőfelületre vonatkozó látványterveket, illetve a rendszer üzemeltetéséhez szükséges minden adatot.
 3. A Megbízási jutalék elszámolás ÁFA körön belül történik, a Megbízó által meghatározott jegyárak bruttó értékek, melyek 27 vagy 18 % ÁFA tartalommal értendőek, függően az esemény jellegétől. Amennyiben a Megbízó, mint jogi személyiség jogosult jegy értékesítésére azonos vagy eltérő ÁFA körben, úgy a Megbízott lehetőséget biztosít arra, hogy a Megbízó lépjen be a Megbízott helyett mint számla kiállító és bankkártyás fizetés kedvezményezett. Ilyen esetkben a szolgáltatás díjazása eltérő lehet a csomagokban szereplő értékektől.
 4. A jelen megbízás a jegyértékesítő felületre történő látogatói forgalom megszervezésére, marketing kampányok megszervezésére és lebonyolítására nem terjed ki, ezek a Megbízó feladatai közé tartoznak, illetve ezek költségei a Megbízót terhelik.
 5. A Megbízott vállalja a Megbízó által átadott információk és arculati elemek alapján a rendezvény jegyértékesítő weboldalának létrehozását.
 6. A Megbízó beleegyezik, hogy a Megbízott az által szolgáltatott online felületeken, nyomtatott vouchereken, emailben kézbesített e-ticketeken, karszalagokon jól láthatóan feltüntethesse logóját, webcímét.
 7. A weboldal időre történő létrehozásának feltétele, hogy a Megbízó a Megbízott által biztosított layout tervek alapján elkészítse a weboldal teljes és minden nézetre kiterjedő látványtervét, valamint biztosítsa a Megbízott részére a weboldal minden szöveges és képi tartalmát. Amennyiben az átadott információkat a Megbízott befogadta, a weboldal elkészítésének határideje az átvételtől számított maximum két munkanap. Amennyiben a Megbízó által biztosított információk késedelme miatt a jegyértékesítő felület indulása bárminemű kárt okoz a Megbízónak vagy partnereinek, úgy a Megbízott felelősségre nem vonható.
 8. Szükség esetén a Megbízott vállalja a rendezvény arculatának illetve a jegyértékesítő felületnek grafikai tervezését is, a forgalmi jutalékon túl, külön díj ellenében. Az elkészült tervek jováhagyását követően a kész anyagot a Megbízott a Megbízó számára szükséges, de nem módosítható formában adja át.
 9. A Megbízott vállalja, hogy a jegyek ellenértékét online bankkártyás fizetéssel, harmadik szolgáltató bevonásával saját számlájára beszedi. A rendszer a Megbízó által biztosított információk szerinti helyes működésével járó felelősség a Megbízottat terheli, ellenben a banki tranzakcióval járó minden felelősség az általa szerződtetett fizetési szolgáltatót terheli.
 10. A Megbízott, amennyiben önálló jegyértékesítő és a jegyek ellenértékés saját bankszámlájára szedte be, vállalja, hogy a rendezvényt követően jogos panaszok esetén a jegyárakat visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a panasz a Megbízónak felróható, úgy a visszatérített jegy árakon túl a kezelési költség és jegyértékesítési jutalék is a Megbízót terheli. A vásárlástól való elállásra vonatkozó visszatérési igények az aktuális érvényben lévő PTK rendelkezései alapján kezelendők.
 11. Amennyiben a Megbízónak felróható okokból megnövekszik a panaszok vagy jegyvisszaváltásokra vonatkozó ügyfélszolgálati forgalom, úgy a Megbízott jogosult rendkívüli ügyfélszolgálati díjat felszámolni a Megbízónak. A rendkívüli ügyfélszolgálati díj maximuma napi 35.000 Ft-ban meghatározott.
 12. A Megbízó a Megbízott által alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket (http://payportal.hu/aszf) minden résztvevőre kiterjedően megismerte, annek minden pontjával egyetért és azt maradéktalanul elfogadja.
 13. Amennyiben a megbízás külön szerződésben nem rendelkezik, úgy Megbízott jogosult a szolgáltatásról számlát küldeni a jegyvásárló részére, a szolgáltatás ellenértékét saját bankszámláján tartani. A Megbízott a Megbízóval a jegyértékesítés bevételével történő elszámolást a rendezvény lebonyolítását követő második munkanapon, de legkésőbb a beérkezett látogatói panaszok lezártát követően, az értékesítési jutalék levonását követően számla ellenében átutalja a Megbízó által megjelölt számlaszámára.
 14. A Megbízó kijelenti, hogy érvényes szerződéssel és minden jogosítvánnyal, és licenccel rendelkezik a rendezvény illetve a rendezvényen meghirdetett fellépők nevének használatára, a rendezvény teljes lebonyolítására. Amennyiben a rendezvénnyel szervezésével, névhasználatával a fellépők nevének használatával kapcsolatban jogi vita alakul ki, úgy a Megbízott minden felelősséget a megbízóra hárít.
 15. A Megbízott vállalja, hogy a jegyvásárláskor a rendszerébe került jegyvásárlói adatok megőrzésére, kezelésére, annak megvédésére körültekintően ügyel, azt harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.
 16. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó által átadott, a jegyértékesítő felületen megjelenített információkat nyilvános információnak tekint, azok helyességéért illetve az információk közlésével járó esetleges jogsértő magatartásért felelősséget nem vállal, a fentiekkel járó mindennemű felelősség a Megbízót terheli.
 17. A Megbízott az eladott jegyek vonalkódos ellenőrzéséhez az interneten folyamatosan elérhető, jelszóval védett felületet harmadik, webes tartalomszolgáltató fél bevonásával biztosít. A jegyértékesítő felület elérhetőségéért a webes tartalomszolgáltató fél felel. Ezen túl a Megbízó feladata és felelőssége a jegyellenőrző felület eléréséhez megfelelő számítógépes és hálózati infrastruktúrát biztosítani, melyek működésért kizárólag a Megbízó felel.
 18. Szükség esetén a Megbízott vállalja a jegyértékesítő felület eléréséhez szükséges hardveres és hálózati infrastruktúra kialakítását, illetve bérbeadását is. A fenti szolgáltatások ellenértéke külön díjtételként kezelendő, azt a forgalmi jutalék nem tartalmazza.
 19. A Megbízott a rendezvény sikeréért minden tőle telhetőt megtesz de azért anyagi vagy egyéb felelősséget nem vállal, különös tekintettel marketing kampányok teljesítése, időjárási vagy egyéb visz-major esetek.
 20. A Megbízott kizárja a felelősséget minden olyan esetben, amely önhibáján kívül történik. Különösen ilyen esetek harmadik fél által biztosított szolgáltatások átmeneti vagy teljes működésképtelenségéből eredő károk, a Megbízó által biztosított személyzet hibájából eredendő károk vagy visszaélések.
 21. A Megbízott jogosult a rendezvényre 1+1 átlagos árértékű jegyet igényelni promóciós célokkal, valamint fenntartja a jogot 1+1 fővel belépő díj megfizetése nélkül meglátogatni az eseményt üzletfejlesztés jelleggel.